commuscoop

Commuscoop

Uw instrument voor arts-patiënt communicatie
Home » Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Commuscoop

versie januari 2015

 1. Definities

Opdrachtnemer: Mariël Jacobs h/o Commuscoop, gevestigd te Leiderdorp, in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als Commuscoop.

Overeenkomst: De overeenkomst waarvan deze Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.

Opdrachtgever: Contractpartij bij de overeenkomst.

Training: staat in deze algemene voorwaarden tevens voor workshop, coaching, presentatie of peiling; kan tevens inhouden het ter beschikking stellen van trainers en/of materialen door Commuscoop.

Trainer: Werknemer van Commuscoop of door haar ingehuurde kracht, die in zowel didactisch als in kennisinhoudelijk opzicht capabel is trainingen te verzorgen.

Deelnemer: Deelnemer aan een training, workshop, coaching of presentatie.

 1. Algemeen

2.1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle voorstellen, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsverhoudingen betreffende het verzorgen van trainingen waarbij Commuscoop partij is.

2.2.    Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij de uitvoering door Commuscoop derden worden betrokken.

2.3.    Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden die naar zijn aard de strekking hebben ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun gelding na beëindiging van de overeenkomst.

2.4.    Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, zijn niet van toepassing, tenzij Commuscoop deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2.5.    Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.6.    Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Commuscoop en Opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 1. Overeenkomst

3.1.    Afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een offerte. Alle offertes van Commuscoop zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2.    Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte door zowel Opdrachtgever als Commuscoop.

3.3.    Afspraken met en/of toezeggingen van medewerkers, vertegenwoordigers en/of hulppersonen van Commuscoop verbinden haar slechts indien en voor zover deze schriftelijk door de daartoe bevoegde persoon van Commuscoop zijn bekrachtigd.

3.4.    Wijzigingen en/of aanpassingen van de overeenkomst zullen partijen slechts binden, indien schriftelijk door partijen overeengekomen.

3.5.    Indien de werkzaamheden van Commuscoop op locatie en/of in opdracht van een derde moeten worden uitgevoerd, dient de Opdrachtgever er voor zorg te dragen dat die derde zich op overeenkomstige wijze houdt aan verplichtingen van de Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

3.6.    Opdrachtgever is verplicht Commuscoop op voorhand mede te delen alle voor Commuscoop relevante informatie betreffende het object van de overeenkomst, de overeenkomst en de wijze van tenuitvoerlegging daarvan. Deze informatie kan voor Commuscoop aanleiding zijn bijzondere bepalingen of tarieven te bedingen.

 1. Wijziging, annulering, vervanging

4.1.    Opdrachtgever heeft, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2. en 4.3., het recht de training te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk te geschieden.

4.2.    Tussentijdse annulering van een meerdaagse training is niet mogelijk. Wel is het Opdrachtgever toegestaan voor of tijdens de training deelnemers te vervangen, met inachtneming van artikel 6.4.

4.3.    Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd, bij annulering tot twee weken voor aanvang van de training wordt aan Opdrachtgever 50% van de prijs in rekening gebracht. Bij annulering op een termijn die korter is dan twee weken voor aanvang van de training, is Opdrachtgever de gehele prijs verschuldigd.

4.4.    Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder ziekte van de trainer, barre weersomstandigheden en stakingen, daartoe aanleiding geven, is Commuscoop gerechtigd de training te onderbreken, deze op een latere datum te plaatsen dan wel de training te annuleren.

4.5.    Commuscoop behoudt zich het recht voor om onder omstandigheden de trainer te vervangen.

 1. Tarieven en betaling

5.1.    Terzake van de uit hoofde van de overeenkomst door Commuscoop uitgevoerde opdrachten, zal Opdrachtgever aan Commuscoop een vergoeding verschuldigd zijn, conform het gestelde in de overeenkomst.

5.2.    Opdrachtgever is aan Commuscoop een vergoeding voor te rijden kilometers verschuldigd tegen een in de overeenkomst genoemd tarief, gebaseerd op de reisafstand tussen de woonplaats van de Trainer(s) en de overeengekomen trainingslocatie.

5.3.    Opdrachtgever is over trainingsactiviteiten 19% omzetbelasting (BTW) verschuldigd.

5.4.    Commuscoop zal Opdrachtgever na afloop van iedere kalendermaand en bij het einde/na beëindiging van de overeenkomst, of eerder indien schriftelijk overeengekomen, een factuur sturen waarin de vergoeding voor de Training wordt gespecificeerd. Opdrachtgever dient deze factuur, zonder korting, opschorting of verrekening aan Commuscoop te betalen binnen 21 dagen.

5.5.    Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan aan Commuscoop een rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag van 1,5% rente per maand. De buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van de door Commuscoop niet tijdig van Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5.6.    Na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn, zonder dat Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Commuscoop heeft voldaan, heeft Commuscoop het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en haar werkzaamheden op te schorten, ongeacht de verplichting van Opdrachtgever om het verschuldigde bedrag aan Commuscoop te voldoen.

5.7.    In het geval van individuele coachingsgesprekken behoudt Commuscoop het recht om een gesprek in rekening te brengen als de gecoachte niet of te laat heeft afgemeld. Afmelden dient uiterlijk 24 uur voor de afspraak en telefonisch te geschieden.

 1. Uitvoering

6.1.    Commuscoop levert het eventuele trainingsmateriaal, de kosten hiervoor worden aan de opdrachtgever doorberekend.

6.2.    Uitvoering van de training vindt plaats op een door de opdrachtgever aangegeven locatie. Alle kosten, alsmede de zorg van de locatie, waaronder huur en catering, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6.3.    Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige beschikbaarheid van de accommodatie en aanwezigheid van de afgesproken benodigde hard- en software en andere benodigde hulpmiddelen in operationele status, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4.    Deelnemers dienen te behoren tot de voor de Training overeengekomen doelgroep (veelal artsen of artsen in opleiding).

6.5.    Indien de omstandigheden, als omschreven in artikel 6.2, 6.3 en 6.4 meebrengen dat de Training naar oordeel van Commuscoop niet kan worden gegeven, behoudt Commuscoop zich het recht voor, na overleg met de Opdrachtgever, de Training te staken, waarbij de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van Opdrachtgever.

6.6.    Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden door Commuscoop dienen binnen 14 dagen na afloop van de training, schriftelijk aan haar te worden gemeld. Indien Opdrachtgever verzuimt om binnen deze termijn te reclameren, wordt zij geacht de dienstverlening akkoord te hebben bevonden.

 1. Ontbinding

Iedere partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen dan wel verdere uitvoering opschorten, indien de andere partij -al dan niet voorlopige- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten gevolge reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Indien Commuscoop de overeenkomst op basis van dit artikel beëindigd, is zij tevens gerechtigd onmiddellijke voldoening van haar toekomende rechten uit te oefenen.

 1. Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen zoals cursusmateriaal, werkvormen of offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Commuscoop, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zal het cursusmateriaal of andere materialen niet verveelvoudigen en/of openbaar maken.

 1. Geheimhouding

9.1.    Partijen erkennen dat alle informatie welke aan hen bekend wordt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van vertrouwelijke aard is, tenzij deze informatie van algemene bekendheid is.

9.2.    Partijen verklaren zich maximaal te zullen inspannen om maatregelen te treffen met het doel volledige geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie, waarvan partijen, hun personeelsleden of voor hun werkzame derden kennis nemen.

9.3.    Opdrachtnemer zal niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan de opdracht refereren

9.4.    Elke vertrouwelijke informatie welk wordt gedeeld in coachingsgesprekken wordt alleen na schriftelijke toestemming van de gecoachte gecommuniceerd met de eventuele opdrachtgever.

 1. Aansprakelijkheid

10.1.Commuscoop is gehouden de met Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden met zorg te verrichten.

10.2.Commuscoop zal nimmer gehouden zijn tot het vergoeden van schade indien zij door omstandigheden als bedoeld in artikel 4.4, 5.6, 6.5 en 7 gedwongen is een Training te onderbreken, deze op een latere datum of een later tijdstip te plaatsen, dan wel de Training te annuleren

10.3.Commuscoop is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Commuscoop toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Commuscoop verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

10.3.1.   Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

10.3.2.   Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Commuscoop nimmer aansprakelijk.

 1. Overige bepalingen

11.1.Op de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

11.2.Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden, zullen bij uitsluiting gebracht worden voor de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Commuscoop gevestigd is.

 1. Wijziging van de voorwaarden

12.1.De versie van de algemene voorwaarden ten tijde van het tot standkomen van de opdracht is leidend.

 

Algemene Voorwaarden Mariël Jacobs, Commuscoop, Molentocht 15, 2353 VN, Leiderdorp; Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden, onder dossiernummer: 27376383